معرفی مؤسسه جهاد نصر - مجری شبکه های آبیاری و زهکشی اراضی خوزستان و ایلام

موسسه عمومي غير دولتي جهاد نصر در تاريخ ۱۳۶۴/۱۲/۲۷در اداره ثبت شركتهاي تهران به شماره ۳۰۷۷ بنام بنياد مستضعفان به ثبت رسيد. مأموريت جديد دولت به موسسه جهاد نصر به منظور توسعه پايدار منابع آب و خاك كشور در سطح ملي و اجراي كامل سامانه هاي مورد نياز از قبيل شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي ،تجهيز و نوسازي در اراضي پاياب سدهاي احداث شده خوزستان و ايلام مي باشد كه در بخش كشاورزي طرح عظيم و منحصربه فردي است. 

دستاوردها، نتايج، مزيت ها، فوايد و اثرات اجرايي طرح:

۱- افزايش توليدات كشاورزي به ميزان ۹/۵ ميليون تن

۲- ايجاد قطب كشاورزي و افزايش درآمد خالص حاصل از توليدات به ميزان ۲۱.۰۰۰ ميليارد ريال ساليانه

۳- ساماندهي و جلوگيري از مهاجرت¬هاي روستايي و كاهش حاشيه نشيني شهرها

۴- ايجاد قطب كشاورزي بزرگ در منطقه و گسترش امنيت اجتماعي و تحقق توسعه پايدار در منطقه اجراي طرح

۵- صدور محصولات كشاورزي مازاد بر مصرف داخلي به كشورهاي همسايه و حوزه خليج فارس

۶- ايجاد فرصتهاي اشتغال براي حدود ۳۰۰ هزار نفر شامل ۱۴۷ هزار اشتغال مستقيم و ۱۵۳ هزار اشتغال غير مستقيم

 

راهبردهاي مؤسسه در اجراي طرح :

● استفاده از تكنيك مهندسي ارزش به منظور بهينه سازي طراحي¬ها و ارتقاء شاخص ارزش

●  تعريف پروژه هاي بزرگ مقياس به منظور استفاده از شركت¬هاي توانمند

●  افزايش بهره وري از منابع آب و خاك با تغيير در سيستم هاي آبياري و جايگزين كردن كانالت¬هاي پيش ساخته بتني و لوله هاي پلي اتيلن

●  انجام مطالعات اجتماعي به منظور تسهيل گري انجام كار و حركت به سوي يكپارچه سازي اراضي

●  استفاده از روش EPC  به منظور كوتاه شدن زمان طراحي و اجراء

● حمايت از صنعتگران داخلي به منظور توليد ماشين آلات تخصصي مورد نياز طرح مانند ترنچر و اسكريپر كششي

● استفاده از تكنولوژي اسكن ليزر هوايي تهيه نقشه توپوگرافي با مقياس يك دو هزارم و نقشه هاي كاداستر


این مجموعه افتخار همکاری با مؤسسه جهاد نصر را در کارنامه خود دارد.