در این سیستم کلیه اجزا تشکیل‌دهنده واحد آبیاری بارانی اعم از پمپ، لوله اصلی، لوله نیمه اصلی (اگر وجود داشته باشد) و لوله‌های فرعی قابل جابه‌جا شدن هستند و در صورت لزوم می‌توانند بین مزراع مختلف جابه‌جا شده و عمل آبیاری را انجام دهند.