شیمیایی

مواد پلی اتیلن

/pe

  در طی سالها، اهمیت استحکام در لوله های پلی اتیلن تحت فشار، موجب تغییرات مهمی در تولید مواد پلی اتیلن  شده است.