موضعی

کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آبیاری قطره ای

/polyethylene-pipes

یکی از خبرهایی که در سال های اخیر به وفور شنیده می شود بحران آب است. این مسئله در ایران نیز کم کم در حال ظهور است و کشاورزان زیادی را به دردسر انداخته است. همین مسئله باعث می شود تا در مورد سیستم آبیاری زمین های کشاورزی تجدید نظری داشته باشیم. یکی از سیستم های آبیاری پر کارد آبیاری موضعی و یا آبیاری قطره ای است. با استفاده از لوله پلی اتیلن در سیستم آبیاری موضعی می توانید بهینه سازی مصرف آب را به بهترین نحو انجام دهید.