نوار تیپ

سیستم آبیاری زیرسطحی و محاسن آن

/subsurface-irrigation

برای تعیین یک کشاورز خوب باید فاکتورهای زیادی را مد نظر داشت. به عنوان مثال نوع دانه ای که استفاده شده است، شرایط خاک ، کنترل رویش علف های هرز و … . اما در کشاورزی علاوه بر این عوامل، شرایط آب و هوایی نیز دارای اهمیت زیادی است. این عامل چیزی نیست که مستقیما دست خود کشاورز باشد. به عنوان مثال این که میزان بارش سالیانه چقدر باشد چیزی نیست که توسط کشاورز تعیین شود. اما این موضوع به این معنا نیست که می توان برای نامرغوب بودن محصول دلیل بی آبی داشت.


کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آبیاری قطره ای

/polyethylene-pipes

یکی از خبرهایی که در سال های اخیر به وفور شنیده می شود بحران آب است. این مسئله در ایران نیز کم کم در حال ظهور است و کشاورزان زیادی را به دردسر انداخته است. همین مسئله باعث می شود تا در مورد سیستم آبیاری زمین های کشاورزی تجدید نظری داشته باشیم. یکی از سیستم های آبیاری پر کارد آبیاری موضعی و یا آبیاری قطره ای است. با استفاده از لوله پلی اتیلن در سیستم آبیاری موضعی می توانید بهینه سازی مصرف آب را به بهترین نحو انجام دهید.