پمپ

انواع سیستم‌های مجموعه مستقرشونده - سیستم متحرک دستی (Hand-Move)

/post-23

در این سیستم قطعات لوله لاترال با جفت‌کننده‌های سریع (Fast Coupling) به یکدیگر متصل شده و بعد از آبیاری به راحتی با دست دوباره باز شده و به مکان دیگری منتقل می‌شود.


انواع سیستم‌های آبیاری بارانی - سیستم نیمه جابه‌جا شونده (Semi-Portable)

/post-19

این سیستم مشابه سیستم آبیاری جابه‌جا شونده است با این تفاوت که محل برداشت آب و ایستگاه پمپاژ ثابت بوده و بنابراین پمپ قابل جابه‌جا شدن نیست اما بقیه اجزا مانند سیستم آبیاری جابه‌جا شونده می‌توانند در داخل مزرعه از یک موقعیت به موقعیت دیگر انتقال داده شوند. برای آبیاری در مزراع دیگر اگر بخواهیم از این اجزا در مزرعه‌ای دیگر استفاده کنیم باید در آن مزرعه پمپ و ایستگاه پمپاژ جداگانه‌ای تدارک ببینیم.


اجزای سیستم‌های آبیاری بارانی

/post-17

در سیستم‌های آبیاری بارانی معمولا آب توسط یک پمپ ازیک منبع مانند چاه، کانال یا استخر برداشت شده و با فشار وارد شبکه‌ای از لوله‌ها می‌شود. این شبکه از لوله‌ها به ترتیب بصورت لوله اصلی (Main Pipe)، لوله نیمه اصلی (Submain Pipe) و لوله‌های فرعی یا لاترال (Lateral Pipe) نام‌گذاری شده و در نهایت این شبکه به آبپاش‌های روی لوله فرعی ختم می‌شود.